ثبت آگهی مفقودی در روزنامه سراسری از طریق سامانه www.epishkhan.ir به بهره برداری رسید

نظر به عقد قرارداد با روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا سامانه ثبت آگهی مفقودی از طریق سامانه www.epishkhan.ir راه اندازی گردید کلیه دفاتر عضو سامانه مذکور میتوانند نسبت به ارائه این سرویس اقدام فرماینددر صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۶۶۵۶۳۱۳۸ تماس حاصل فرمائید