پیام جناب آقای محزونیه مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه نسل فردا:
دومین شماره ویژه نامه دفاتر پیشخوان پیش روی شماست.
خوشحالیم که با هماهنگی های به عمل آمده قرار است این ویژه نامه دو روز در هفته یعنی روزهای دوشنبه و پنج شنبه به زیور طبع آراسته شود. کار مشترکی که با هدایت کانون دفاتر پیشخوان دولت و همکاری شرکت مهدیس پایاب ایرانیان تهیه و تنظیم می شود و امید می رود تریبونی باشد برای انعکاس مشکلات و اخبار دفاتر پیشخوان که اکنون در کنار دولت یار و مددکار خدمات اجتماعی هستند و بار زیادی از مشکلات خدمت رسانی دولت را به دوش می کشند. قطعاً همکاری تمام عزیزان می تواند ما را در مورد محتوی و توزیع این نشریه مددرسان باشد و تلاش ما این است که با هر بار انتشار با یکی از مدیران و بخش های موفق پیشخوان گفت و گو و کل عزیزان، مسئولین و دفاتر پیشخوان در جریان اخبار و فعالیت های صورت گرفته قرار گیرند و منتظر ارسال نظرات ، اخبار و نقطه نظرات شما برای بهبود انتشار آن خواهیم بود .تا دیدار بعد.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی اینجا کلیک نمائید.