نمایندگی آپتل

تکمیل فرم نمایندگی آپتل

نوع نمایندگی(ضروری)
دفاتر پیشخوان کد دفتر خود و فروشگاه ها نام فروشگاه خود را وارد نمایند
مثال:1358/12/12
کیبورد را در حالت زبان انگلیسی قرار دهید
کیبورد را در حالت زبان انگلیسی قرار دهید
حداکثر اندازه فایل: 400 MB.
کیبورد را در حالت زبان انگلیسی قرار دهید
کیبورد را در حالت زبان انگلیسی قرار دهید
مثال: ** ** *** 0912
مثال: ** ** *** 0912
با توجه به نوع مجوز خود یکی از موارد فوق را وارد نمایید
مثال: 1404/12/12
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .